Home » ประเภทขององค์ความรู้

ประเภทขององค์ความรู้

องค์ความรู้

เป็นระบบความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ประชาคม สังคมหรือประเทศชาติให้มีศักยภาพในการแข่งขันของประชาคมโลกในระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ดังนั้น การพัฒนาระบบองค์ความรู้ขององค์กรหรือของประเทศนั้นจะต้องมีการพัฒนาที่เป็นระบบครบวงจรที่สมบรูณ์ (Total System Think) เพื่อให้ง่ายต่อการเช้าใจในองค์ความรู้ เราจึงแยกประเภทขององค์ความรู้ได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ความรู้แบบชัดแจ้ง Explicit Knowledge

คือ ความรู้ที่มีเหตุผล รายละเอียดชัดเจน ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาประมวลผลเป็นรายละเอียดต่อเนื่องและสัมพันธ์จนเป็นทฤษฏี คู่มือหรือแนวทางการแก้ปัญหาและเป็นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเป็นระบบ เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวคือ อยู่ในของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น digital format สามารถถูกนำมาดำเนินการการพัฒนาในระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ว่า “องค์ความรู้” ในนิยามของระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของระบบองค์ความรู้

2. ความรู้แบบซ่อนเร้น Tacit Knowledge

คือ ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ ฝังลึกอยู่ในตัวคน ซ่อนเร้น จนบางครั้งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเรามีความรู้นี้อยู่ เช่น เคล็ดลับ การตัดสินใจ ประสบการณ์ ทักษะ ซึ่งใช้ได้บางบริบทเท่านั้น