Service

Number-01

บริการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) ซึ่งประกอบไปด้วย

Admin2

ส่วนบริหารจัดการระบบ
(System Administration)

icon-Manage2

ส่วนจัดการหลักสูตร
(Course Management)

icon-Star2

ส่วนการจัดการคลังข้อสอบและการประเมินผลการเรียน
(Test and Evaluation Management)

icon-Report

การออกรายงาน
(Report)

โดยใช้ Software ที่ได้รับการยอมรับจากระดับสากลและรองรับมาตรฐาน SCORM หรือ xAPI ได้

Number-02

บริการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร e-Learning Courseware ซึ่งประกอบไปด้วย

Courseware1

การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรหรือเนื้อหาขององค์กรหรือบริษัทตามที่กำหนด

Courseware2

การพัฒนาหลักสูตรโดยว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาให้

Coursewarehtml5

การปรับปรุง e-Learning Coursewae ที่พัฒนาด้วย Adobe Flash ให้เป็น HTML5

Number-03

บริการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร e-Learning Courseware ซึ่งประกอบไปด้วย

Tips

ให้คำปรึกษาทางด้านการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากรหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Number-04

บริการบำรุงรักษาและดูแลระบบ (Post Support)

System Update

บริการปรับปรุงแก้ไข รุ่นปรับปรุง (Release)
ของซอฟท์แวร์

Telephone

การให้บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์

Monthly Service

การให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง
โดยจะเข้าไปดำเนินการในทุกๆ เดือน

Emergency Call

การให้บริการแก้ไขปัญหา
แบบเร่งด่วน (Emergency Call)

e-Learning Standard

 การนำหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
SCORM หรือ xAPI เข้าสู่ระบบ LMS