Home » ความรู้ – Knowledge

ความรู้ – Knowledge

ความรู้ คือ ? (What is Knowledge)

  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “ความรู้คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน   การค้นคว้าหรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์   สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน  ได้ฟัง  การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา”

  • ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนายผลได้

อิทธิพลของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อีเลิร์นนิ่งให้ประสบผลสำเร็จ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มีอยูในองค์กรให้อบู่ในรูปแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

  • กระแสโลกาภิวัตน์
  • วิกฤตเศรษฐกิจ / เศรษฐกิจภายในประเทศ
  • เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  • ความก้าวหน้า/สลับซับซ้อนทางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
  • ยุคการปฏิรูปการศึกษา/การเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมอุดมปัญญา
  • ความเข้มแข็งของภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน (Competitiveness Drive)
  • ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ
  • ผลกระทบของการเกิดโรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้ต้องทำ Social Distancing