DELEARN

    บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด (DELEARN) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ทางการศึกษาให้แก่ลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป 

Vision

“To be the number one distance learning service provider for professional” 

What We Do

    เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการเรียนรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลด้านอีเลิร์นนิง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสำหรับการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรของลูกค้า ให้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และสร้างกลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาส่วนบุคคลกรอย่างตระหนักและยังยืน

What We Do

    เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการเรียนรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลด้านอีเลิร์นนิง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสำหรับการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรของลูกค้า ให้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และสร้างกลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาส่วนบุคคลกรอย่างตระหนักและยังยืน

Our Mission

     บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ทางการศึกษาให้แก่ลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดยเน้นงานใน  4  ส่วนหลัก  คือ 
  1. การติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) หรือ e-Learning System
  2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน (Courseware) ทุกรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล 
  3. บริการบำรุงดูแลรักษาระบบ LMS (System Maintainance)
  4. ให้คำปรึกษาทางด้านการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลากรหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประการณ์การทำงานจริงเฉพาะด้านนี้มาเนิ่นนาน มีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development: RD) อย่างต่อเนื่อง

Customer