Home » Courseware Deveolment Team

ทีมพัฒนาบทเรียน (Courseware Deveolment Team)

ในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Courseware ให้มีประสิทธิภาพและประสพความสำเร็จเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนตามขั้นตอนในการพัฒนาฯ นั้น ควรจะประกอบไปด้วยทีมงานที่สามารถแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

  1. Subject Matter Expert (SME) หรือ ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ ซึงจะทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ต้องการสอนหรืออบรม และดำเนินการทบทวน ตรวจสอบบทเรียนที่อยู่ในกระบวนการผลิต
  2. Content Developer หรือ ผู้พัฒนาเนื้อหาบทเรียน ทำหน้าที่ในการพัฒนา Storyboard ของบทเรียน และเขียน Script ให้บรรลุตามเป้าหมายในบทเรียน ที่ได้ออกแบบไว้
  3. Instructional Designer หรือ นักออกแบบการเรียนการสอน ทำหน้าที่ในการนำหลักการ และทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการสอนที่นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือโดยมีการทำงานอย่างเป็นระบบตามรายละเอียดของบทเรียน และเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมนักพัฒนาบทเรียนและเจ้าของหลักสูตรหรือเนื้อหา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าฝึกอบรมหรือมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ผู้ทำหน้าที่ทางด้านนี้จะเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือผู้ที่ฝึกอบรมมาโดยตรงด้านนี้โดยเฉพาะ
  4.  Courseware Engineer หรือ วิศวกรคอร์สแวร์ ทำหน้าที่ในการนำสื่อผสมต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟิก และ Script มาผลิตบทเรียน โดยใช้โปรแกรมประเภท  Authoring Tools และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนา โดยปกติจะพัฒนา Courseware ออกมาให้ได้ตามมาตรฐาน SCORM หรือ xAPI เพื่อที่สามารถนำเข้า (Import) สู่ระบบ LMS ได้อย่างสมบูรณืและถูกต้อง